LIÊN KẾT WEBSITE
Tham dò ý kiến
Bạn nhận xét thế nào về Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận ?
        NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM!         CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG ĐẦY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH         KỶ NIỆM 50 NĂM CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY MÙA XUÂN NĂM 1968!         Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Mậu Tuất 2018!
CÔNG ĐOÀN
Mã văn bản: 92/LĐLĐ     Ngày ban hành: 08/05/2012     Nguồn: LĐLĐ
Tải file đính kèm Nội dung văn bản

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
               VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
             NINH THUẬN 

           Số:  92/LĐLĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

     Ninh Thuận, ngày 08 tháng 05 năm 2012

“V/v hướng dẫn sơ kết công tác
công đoàn 6 tháng đầu năm 2012”           
                       
        

          Kính gửi: - Các Ban, UBKT LĐLĐ tỉnh;
                           - LĐLĐ các huyện, thành phố;
                                   - Công đoàn ngành, Công đoàn các khu Công nghiệp. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN tại Công văn số 544/TLĐ, ngày 24/04/2012 về việc hướng dẫn sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2012; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu Công nghiệp tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2012 của cấp mình. Nội dung báo cáo sơ kết tập trung vào những nội dung chủ yếu sau: 

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG (CNVCLĐ):

            - Nêu khái quát tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) của địa phương, ngành và những tác động trực tiếp đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

            - Phản ánh về số lượng, chất lượng CNVCLĐ của địa phương, ngành; tình hình việc làm, tiền lương, nhà ở, điều kiện lao động, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp, nhất là thực hiện về chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), …

- Tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của CNVCLĐ.           

           II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

1. Nghiên cứu, tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ, tổ chức công đoàn:

- Tham gia xây dng pháp lut có liên quan trc tiếp đến CNVCLĐ trong đó, tp trung nghiên cu sa đổi, b sung Lut Công đoàn tham gia sa đổi, b sung B lut Lao động.

- Công đoàn tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp.

- Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 18/6/2009 của Đoàn Chủ tịch Tông LĐLĐVN về “Đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể” và tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

- Hoạt động tư vấn pháp luật theo Nghị quyết số 04/NQ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tông LĐLĐVN về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”.

- Thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” và các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái trong CNVCLĐ. Tình hình vay vốn giải quyết việc làm.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Công tác tuyên truyn, ph biến, quán trit các ngh quyết ca Đảng, pháp lut ca Nhà nước, các ngh quyết ca Công đoàn; Luật Công đoàn (sửa đổi).  

- Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. 

- Thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/BCT của Bộ Chính trị.

- Kết quả thực hiện “Tháng Công nhân”, gắn với tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 126 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

- Các hoạt động văn hoá, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ tại cơ sở. Tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

3. Tổ chức các phong trào thi đua:

- Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của địa phương, của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2012 và các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo, “Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, ...

           4. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn:

- Tình hình thực hiện chỉ tiêu đăng ký về phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS.

- Tình hình thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-BCH, ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.

- Công tác kiện toàn, sắp xếp bộ máy LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và Công đoàn các khu Công nghiệp; bổ sung củng cố Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Công tác triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ IX nhiệm kỳ 2013-2018.

- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010- 2020” (Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn).

5. Công tác nữ công:

- Công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới.

- Công tác kiểm tra thực hiện tại doanh nghiệp và việc tham gia nghiên cứu, đề xuất chính sách lao động nữ trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhất là các qui định về ưu đãi đối với lao động nữ ở những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

- Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; các hoạt động truyền thông về dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm trong CNVCLĐ.

- Các hoạt động chào mừng Đại hội phụ nữ các cấp. 

6. Công tác tài chính:

- Tình hình thực hiện công tác thu-chi, quản lý ngân sách công đoàn theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác tài chính. 

7. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra:

- Việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra trong năm; những vấn đề nổi lên qua kiểm tra, kết quả giải quyết và biện pháp khắc phục.

- Kết quả giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư kiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ.

8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

- Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công đoàn.  

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Những kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh và các ngành liên quan.

9. Đánh giá chung:

Đánh giá những kết quả nổi bật, những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012:

Căn cứ các nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2012 đã được Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VIII thông qua tại Hội nghị lần thứ 11; sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; Chương trình công tác của LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu Công nghiệp; thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn để xác định nhiệm vụ chủ yếu tập trung chỉ đạo, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012; trong đó, cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Tham gia xây dựng và thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và công đoàn; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ; tăng cường các hoạt động xã hội, nhân đạo của các cấp công đoàn.

           2. Tập trung tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.  

3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua nhân dịp diễn ra các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại của địa phương, của đất nước. Đặc biệt, tổ chức vận động CNVCLĐ đăng ký thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

          4.Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chú trọng ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

5. Tập trung chỉ đạo đại hội CĐCS và tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp trên cơ sở.

Trên đây là những nội dung chủ yếu hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2012; LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu Công nghiệp căn cứ nội dung hướng dẫn này nghiên cứu vận dụng vào điều kiện cụ thể để xây dựng báo cáo cấp mình cho phù hợp.      

Báo cáo cần có số liệu thống kê (theo biểu mẫu quy định, số liệu thống kê ước thực hiện đến cuối tháng 06 năm 2012) và gửi về LĐLĐ tỉnh (qua Văn phòng; Email: ldldninhthuan@congdoanninhthuan.org.vn) chậm nhất đến ngày 05/06/2012, để tổng hợp xây dựng báo cáo sơ kết của LĐLĐ tỉnh; đồng thời báo cáo Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn theo quy định.

* Ghi chú: Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng báo cáo sơ kết:

1. Từng nội dung trong báo cáo khi đánh giá cần phải có số liệu chứng minh và phải so sánh kết quả với cùng kỳ năm trước.

2. Phần phương hướng, nhiệm vụ trong hướng dẫn này chỉ gợi ý những nội dung trọng tâm cần tập trung; vì vậy khi xây dựng phần phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012, đề nghị các đơn vị phải xác định nhiệm vụ cụ thể từng nội dung theo đề mục như phần đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm.

3. Đối với các Ban, UBKT ĐLĐ tỉnh, căn cứ những nội dung, lĩnh vực, chuyên đề thuộc trách nhiệm của ban để tiến hành đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh;
- Website LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VP, TH.

 

           TL. BAN THƯỜNG VỤ             
CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 

Đã ký

 

 

                         Nguyễn Văn Mỹ


BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012.        

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2008-2013.

CÁC VĂN BẢN KHÁC
Quay lại trang trước
Hiển thị kết quả trong 1-20 (of 328)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Số/ Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Nhóm
217/KH-LĐLĐ 09/04/2018 Kế hoạch
1316/LĐLĐ 30/03/2018 Công văn
1314/LĐLĐ 29/03/2018 Công văn
216/ KH-LĐLĐ 29/03/2018 Kế hoạch
213/KH-LĐLĐ 15/03/2018 Kế hoạch
120/HD-LĐLĐ 06/03/2018 Hướng dẫn
1293/LĐLĐ 06/03/2018 Công văn
1264/LĐLĐ 22/01/2018 Công văn
118/HD-LĐLĐ 12/01/2018 Hướng dẫn
117/HD-LĐLĐ 12/01/2018 Hướng dẫn
1248 /LĐLĐ 28/12/2017 Công văn
1246 /LĐLĐ 27/12/2017 Công văn
207/KH-LĐLĐ 15/12/2017 Kế hoạch
1236 /LĐLĐ 06/12/2017 Công văn
115/HD-LĐLĐ 27/11/2017 Hướng dẫn
1228 /LĐLĐ 24/11/2017 Công văn
1206/LĐLĐ 01/11/2017 Công văn
1203/LĐLĐ 30/10/2017 Công văn
1201/LĐLĐ 26/10/2017 Công văn
112/HD-LĐLĐ 26/10/2017 Hướng dẫn
ÐON VỊ TRỰC THUỘC
Nhà khách công đoàn
Phan Thị Liên- 0259.2221421 - 0985789463
Trung tâm tư vấn Pháp Luật
Phùng Văn Nam - 0259.3921370 - 0919071198
53 khách
7531878 khách